Hi...please click..

u follow me....i follow u

lalala...

Thursday, 12 April 2012

contoh soalan dan jawapan soalan objektif literasi bahasa

hi there...^_^


Terima kasih kepada Cikgu Ipik Tan atas jawapan beliau di group FB ....jika ada sebarang
kemusykilan sila rujuk buku nota atau modul.sendiri..ok


p/s: kami tidak bertanggungjawab atas segala kesilapan yg berlaku....dan maaf sebab copy paste ...jadi tak boleh nak besarkan saiz font...
JAWAB SEMUA SOALAN 


1. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama
Memilih yang sama dan yang berbeza
Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf
Mengelaskan benda atau gambar mengikut urutan yang 
munasabah


Aktiviti di atas merupakan merupakan komponen dalam pengajaran =;B


A Lisan
B Prabacaan 
C Bacaan mekanis
D Kesediaan membaca


2. Kaedah Abjad memberi penekanan supaya murid dapat =;C


A. membunyikan suku kata
B. mengeja terus sesuatu perkataan
C. mengenal nama-nama huruf dan bunyinya
D. membunyikan perkataan berdasarkan gambar


3. Kaedah Pandang dan Sebut mementingkan =:D


I. pengejaan dan membatang suku kata
II. penyebutan ayat melalui gambar yang ada cerita
III. membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman 
melalui gambar.
IV. membunyikan huruf-huruf dahulu sebelum menjadikannya suku kata 
dan perkataan.

A. I dan II sahaja
B. I dan III sahaja 
C. II dan III sahaja
D. II dan IV sahaja


4. Yang manakah paling benar tentang kaedah pandang dan sebut ?
=D


A. Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali
B. Kaedah ini menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf
C. Kaedah ini sangat sesuai dengan susuk bahasa Melayu
D. Kaedah ini menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran 
dengan tulisan. 

5. Dalam sesi pengajaran pra bacaan di dalam kelas, pilih set induksi yang paling 
sesuai digunakan oleh guru untuk memulakan pengajaran.=:B


A. Guru menunjukkan cara menulis huruf ’a’
B. Guru menunjukkan kad huruf dan meminta murid menyebutnya
C. Guru menulis huruf ’a’ di papan tulis dan meminta murid menyebutnya
D. Guru berbual dengan murid mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. 


6. Kaedah yang memperkenalkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf terlebih dahulu ialah=:B


A. Kaedah Abjad             C. Kaedah Perkataan
B. Kaedah Fonetik           D. Kaedah Suku Kata


7. Kaedah yang paling tua digunakan oleh manusia bagi megajarkan bacaan 
kepada kanak-kanak ialah=;A


A. Kaedah abjad 
B. Kaedah fonik
C. Kaedah suku kata
D. Kaedah pandang sebut


8. Melalui kaedah abjad, murid mengenal huruf kecil dan besar melalui cara-cara
seperti yang berikut, kecuali:B


A. mengenal nama huruf
B. mengenal bunyi huruf
C. mengenal bentuk huruf
D. mengenal suku kata


9. Mengikut kaedah abjad sebelum diajarkan membaca perkataan proses yang pertama 
murid mestilah ,:D


A. mengeja suku kata
B. mengeja perkataan
C. mencantum suku kata
D. menyebut dan menghafal huruf ’a’ hingga ’z


10. Berikut merupakan aktiviti peringkat penulisan mekanis kecuali: D


A. menamakan gambar-gambar
B. menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf
C. melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat
D. menekap huruf atau perkataan yg ditulis dengan bentuk garis putus-putus


11. Kaedah ini menekankan makna dalam bacaan. Melalui kaedah ini perbendaharaan 
kata imbasan diperkenalkan dahulu sebelum diperkenalkan bunyi kepada murid. Pernyataan di atas merujuk kepada;D


A. Kaedah fonik
B. Kaedah abjad
C. Kaedah pandang sebut 
D. Kaedah ayat dan cerita


12. Apakah yang dimaksudkan dengan peringkat penulisan mekanis ?A


A. Murid menyalin ayat-ayat yang ditulis oleh guru
B. Murid didedahkan dengan penulisan huruf-huruf kecil dan besar
C. Murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengalaman yang telah 
dilalui.
D. Murid didedahkan dengan aktiviti pengamatan penglihatan dan pengamatan
pendengaran.


13. Antara kelebihan kaedah padang sebut ialah;D


I. Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak-kanak 
II. Kaedah ini dari awal mementingkan makna
III. Guru dapat melatih kanak-kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama
IV. Kaedah ini membolehkan kanak-kanak membaca perkataan – perkataan 
baharu walaupun perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka.

A. I dan II
B. I dan III
C. I, II dan III 
D. I, II, III dan IV
14. Seorang murid menghadapi masalah menyebut fonem /m/ seperti ayat di bawah:
“Mereka makan mangga muda masa emak mandi dalam kolam”:C


A. main peranan
B. pasangan minimal
C. pemintal lidah
D. lakonan


15. Peringkat pra menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan 
aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas
dan betul. Latihan pra menulis menitikberatkan perkara-perkara berikut kecuali;C


A. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan
B. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata
C. Melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf, menulis perkataan dan ayat
D. Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa
dan sempurna17. Dalam aktiviti kemahiran pra tulisan murid diberi latihan pergerakan mata dari 
kiri ke kanan serta mengkoordinasi pergerakan mata dan tangan.
Berdasarkan pernyataan yang di atas aktiviti yang bersesuaian ialah;C


A. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua
B. Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu
C. Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. 
D. Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk 
mendapat keseragaman 


18. Berikut merupakan matlamat aktiviti ‘main peranan’ dalam pengajaan dan
pembelajaran Bahasa Melayu.C


I. Murid memahami masalah sendiri dengan mendalam
II. Murid memperoleh kemahiran dan mengalami pelbagai bentuk 
masalah sosial.
III. Membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran.
IV. Kurang membantu murid pendiam mengambil bahagian dalam aktiviti-
aktiviti pengajaran dan pembelajaran.


A. I dan II sahaja        C. I, II, dan III sahaja
B. III dan IV sahaja    D. I, II, dan IV sahaja


19. Pilih langkah yang sesuai untuk memasukkan fail lagu secara berterusan ke dalam 
beberapa slaid.:A


A. Pilih lagu – Custom Animation – pilih Effect Option – set jumlah slide 
B. Record sound – press button dan mainkan bunyi sewaktu anda melihat 
keseluruhan slide.
C. Mainkan udio dari CD – set lagu dari CD untuk jangkamasa lagu dimainkan.
D. All programs – assesories – record sound - save


20. Format digital bagi rakaman audio ialahB


A. pdf       C. jpag
B. waw      D. mdb


21. Perisian Sound Recorder digunakan untuk merakam bunyi-bunyi alam dan mekanikal.
Berikut adalah format yang digunakan untuk menyimpan fail audio. :A


A. wav C. pdf
B. mdb D. exe


22. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja 
dan menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut, kecuali:D


A. gambar yang dilukis
B. kraftangan batik
C. lukisan tanah liat
D. lirik lagu yang dinyanyikan


23. Langkah 1 - Pilih huruf kegemaran sama ada huruf di awal nama
atau sebaliknya. 
Langkah 2 - Membina mengikut teknik tone warna gabungan sekurang-kurangnya 
dua warna supaya lebih menarik. 
Langkah 3 - Gunakan gam untuk menampal bahan binaan tersebut.
Langkah 4 - Gunakan plastik lutsinar sebagai pembalut, supaya bahan binaan 
utama tidak mudah tanggal bila disentuh.


Langkah di atas merujuk kepada pembinaan bahan pemulihan membaca dan 
menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual jenis:A


A. kolaj              C. Kraf tangan
B. origami           D. mewarna


24. Antara pergerakan lokomotor berikut, pergerakan menakah yang merupakan
aktiviti yang dapat membantu murid mengenal huruf ?:C


A. berlari secara lurus dengan pantas.
B. memulakan langkah kaki secara teratur
C. membentuk huruf mengikut posisi badan
D. menyambut dan membaling bola berpasangan


25. Tujuan penyerapan mata pelajaran PJK dalam pendidikan pemulihan membaca dan
menulis adalah untuk :B


A. memudahkan guru-guru mengajar membaca
B. bermain dengan huruf dan perkataan secara beriadah 
C. menyakinkan murid-murid untuk membaca dan menulis
D. menyenangkan murid-murid mengingat huruf yang telah dipelajari


26. Boneka yang dikendalikan oleh tiga orang dalang dalam pengajaran dan 
pembelajaran guru dikenali sebagai Boneka:??


A. Bunrako 
B. Marrionette 
C. Polistrina 
D. Ventriloquist


27. Guru berjaya mengesan salah seorang muridnya menghadapi masalah untuk menyebut
fonem /k/dalam ayat berikut:


Kulit kaki kakak kamu kurap kerana kulat kurap kucing kurap hinggap kulit kaki
kakak kamu. Kakak kamu harap kudis kurap kurang pada kulit kaki kelak bila kopi
kelat pekat sapu pada kudis kulit kaki kurap kakak kamu.


Berdasarkan penyataan masalah di atas, apakah aktiviti yang paling sesuai untuk
mengatasi masalah muridnya.:B


A. main peranan 
B. pemintal lidah
C. pasangan minimal 
D. latih tubi


28. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu:D


A. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri
B. hubungan mrid dengan guru adalah paling minima
C. amat sesuai untuk pengajaran pemulihan dan pengayaan.
D. menggalakkan murid-murid berinteraksi sesama sendiri secara bebas. 


29. Semua yang berikut merupakan ciri-ciri permainan bahasa, kecuali
:D
A. menyeronokan
B. bersifat persaingan 
C. penglibatan menyeluruh
D. tidak mementingkan unsur etiket?.


30. Yang manakah di antara berikut merupakan ciri-ciri pengajaran ‘tutoring’
:D


I. Sebarang kerja rumah akan dikembalikan melalui perkhidmatan pos
II. Seorang guru hanya dikhususkan untuk seorang murid sahaja
III. Kaedah pengajaran individu yang paling asli dan tertua
IV. Seseorang murid tidak perlu menunggu arahan guru untuk maju 


A. I sahaja                 C. III dan IV sahaja
B. I dan II sahaja        D. Semua di atas


31. Guru mata pelajaran Seni Visual boleh menjalankan aktiviti mengeja dan 
menyebut perkataan berdasarkan bahan-bahan berikut kecuali :D


A. gambar yang dilukis
B. kraftangan batik
C. lukisan tanah liat
D. lirik lagu yang dinyanyikan 


32. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran
berkumpulan ?C


A. mendorong sikap egocentric dalam kalangan murid
B. memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih guru 
yang digemari sahaja.
C. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan 
masing-masing.
D. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan pembelajaran individu secara 
bersendirian.


33. Antara pergerakan lokomotor berikut, pergerakan manakah yang merupakan aktiviti
yang dapat membantu murid mengenal huruf?C


A. berlari secara lurus dengan pantas
B. memulakan langkah kaki secara teratur
C. membentuk huruf mengikut posisi badan 
D. menyambut dan membaling bola berpasangan


34. Tujuan pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan membaca 
dan menulis adalah untuk
:D
A. menyenangkan guru-guru mengajar
B. menyakinkan murid-murid untuk belajar
C. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain.
D. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah 
mereka pelajari menerusi nyanyian.


35. Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menggunakan boneka mempunyai beberapa
kelebihan. Antara kelebihannya ialah;D


I. dapat menarik perhatian murid
II. dapat membina keyakinan diri
III. dapat menggunakan pelbagai deria
IV. dapat menggunakan kemahiran bahasa secara serentak


A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I, II, III dan IV 


36. Tujuan pendidikan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam pengajaran dan
pembelajaran pemulihan membaca dan menulis adalah untuk:D


A. menyenangkan guru-guru mengajar
B. menyakinkan murid-murid untuk belajar
C. membolehkan murid-murid bekerjasama antara satu sama lain.
D. menyenangkan murid-murid untuk mengingat huruf yang telah 
mereka pelajari menggunakan kaedah pergerakan.


37. Pilih penyataan yang tidak benar tentang pengajaran secara individu=:D


A. murid-murid belajar mengikut kemampuan sendiri
B. guru boleh menyediakan pengajaran berdasarkan keperluan murid
C. guru boleh merancang satu set jadual khusus dan modul bersesuaian
D. murid boleh berkongsi idea dan memberi sumbangan untuk menyelesaikan
tugasan yang diberikan.


38. Murid-murid didedahkan dengan teknik mengeja perkataan dan suku kata mengikut
melodi dalam pengajaran dan pembelajaran pemulihan supaya----------------->   :B?D?  respon anda??


A. murid-murid boleh bertutur dengan lancar
B. murid-murid dapat mengecam bunyi huruf dengan betul
C. murid-murid boleh menyanyi dengan intonasi yang baik
D. murid-murid mudah mengingat dan menghafal perkataan dan
suku kata yang dipelajari.


39. Manakah antara penyataan berikut merupakan objektif utama pembelajaran 
berkumpulan ?D


A. mendorong sikap egosentrik dalam kalangan murid-murid
B. memberi kebebasan kepada murid untuk memilih guru yang disukainya sahaja
C. memberi peluang kepada murid belajar mengikut kemampuan dan kebolehan
masing-masing.
D. menggalakkan murid-murid menggunakan bahan-bahan pembelajaran individu 
secara bersendirian.


40. Semua yang berikut merupakan jenis pameran kecuali:B


A. pameran tetap
B. pameran bermusim
C. pameran bergerak
D. pameran sementara

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comment ^__^ ....

hi there ^_^ let's cit-chat ...means u care

sedang diupgrade

hi..your click, can motivates me to write.TQ